กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายศิริวุฒิ กิ่งรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและะประพฤติมิชอบ 3. การนำนโยบาย (์No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ 4. การปรับปรุง/ทบทวนโครง/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6. กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ นายศิริวุฒิ กิ่งรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ระบุว่าการการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมแกละความโปร่งใส่อไป

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2565    อ่าน 28 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**