ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี
  รายละเอียด : 1. ชื่อโครงการ ขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6,2 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี 3. ลักษณะงาน (1) ขยายท่อเมนเดิมของระบบประปาหมู่บ้าน โดยต่อจากท่อเมนเดิมของระบบประปา หมู่บ้าน บ้านตีนคลอง ใช้ท่อพีวีซีชนิดปลายธรรมดา ขนาด ⌀ 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 900 เมตร (ตามรายละเอียดของ อบต.อินคีรี) (2) จุดจ่ายน้ำ จำนวน 10 จุด(ตามรายละเอียดของ อบต.อินคีรี) (3) ติดตั้งประตูน้ำชนิดทองเหลือง ขนาด ⌀ 3 นิ้ว จำนวน 7 จุด (ตามรายละเอียดของ อบต.อินคีรี) (4) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เป็นเงิน 235,100.-บาท 5. บัญชีประมาณการราคา 5.1 แบบ ปร.4 5.2 แบบ ปร.5 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (1) นายอุทัย จุลบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ (2) ส.อ.สมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส กรรมการ (3) นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯปฎิบัติงาน กรรมการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 228 คน