ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสายวัดโทเอก-นาหมูดุด หมู่ที่ 5 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี
  รายละเอียด : 1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสายวัดโทเอก-นาหมูดุด หมู่ที่ 5 ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี 3. ลักษณะงาน ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนสายวัดโทเอก-นาหมูดุด ขนาดปากคู ระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ท้องกว้าง 0.30 เมตร ยาว 250 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เป็นเงิน 233,700.-บาท 5. บัญชีประมาณการราคา 5.1 แบบ ปร.4 5.2 แบบ ปร.5 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (1) นายดำรงค์ อักษรกาญจน์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.อินคีรี ประธานกรรมการ (2) สิบเอกสมบัติ นิสรา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส กรรมการ (3) นายไมตรี เกลี้ยงประดิษฐ์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 244 คน